kbs

specjalizacja

Prawo handlowe

Krześniak Budzyński Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie korporacyjnym, które dotyczy niemal wszyskich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Nasz zespół świadzy usługi prawne w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak i przy realizacji poszczególnych projektów.

Zakres usług

 • pomoc przy wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek
 • sporządzenie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów, aktów założycielski czy regulaminów
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej w postępowaniu rejestrowym
 • przygotowywanie umów i uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami
 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółki, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, itp.
 • doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części
 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwałorganów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych
 • przygotowywanie dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników
 • reprezentacja członków zarządu oraz rady nadzorczej spółek w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością cywilną, karną i podatkową
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu spółek oraz prowadzaniu procesu likwidacji spółki, obejmująca wszelkie czynności likwidacyjne, aż do chwil wykreślenia jej z rejestru

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, jak i przy realizacji zamówienia.

Zakres usług

 • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez innych wykonawców
 • przygotowanie pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie odwołania od rozstrzygnięć zamawiającego i wyników przetargu
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych

Windykacja należności

Krześniak Budzyński Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. zapewnia kompleksowe doradztwo w procesie odzyskiwania należności. Świadcząc usługi windykacyjne stawiamy na profesjonalizm i skuteczność, stosując wszystkie prawnie dozwolone środki nacisku na dłużnika.

Zakres usług

 • negocjacje w imieniu Klienta z dłużnikiem
 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • przygotowywanie i negocjowanie ugód z dłużnikami
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa materialnego i procesowego, na każdym etapie postępowania. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, analizując go i opracowując strategię prowadzenia sprawy.

Zakres usług

 • obrona na każdym etapie postępowania
 • reprezentacja interesów innych stron postępowania tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego
 • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej, prowadzimy negocjacje i postępowania sądowe w sprawach naruszenia prawa autorskiego czy ochrony znaku towarowego. Bogate doświadczenie i wiedza pozwalają świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamiki zmian zachodzących w regulacjach prawia własności intelektualnej i prawach pokrewnych.

Zakres usług

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów
 • reprezentacja w sprawach naruszenia znaku towarowego, wzorów przemysłowych, patentów i innych praw własności przemysłowej
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
 • przygotowanie i analiza umów o przeprowadzenie konkursów oraz programów lojalnościowych oraz przygotowanie regulaminów tych konkursów i programów

Prawo podatkowe

Jednym z obszarów naszej praktyki jest prawo podatkowe. Doradzamy w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich czy podatków od czynności cywilnoprawnych. Nasza kancelaria reprezentuje Klientów podczas kontroli skarbowej, kontroli podatkowej oraz podczas postępowań przed sądami administracyjnymi.

Zakres usług

 • bieżące doradztwo w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych podatków pośrednich, podatków od czynności prawnych
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i podmiotów zborowych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • analiza umów zawieranych przez Klientów pod katem eliminacji, ograniczenia ryzyka podatkowego
 • analiza podatkowa fuzji, przejęć, likwidacji podmiotów gospodarczych w zakresie ryzyka podatkowe związanego z przejęciem majątku
 • przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie bieżącej działalności Klienta
 • reprezentacja w bieżących kontaktach z organami podatkowymi
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych czy podatków pośrednich

kontakt z nami

(22) 487-83-46

Krześniak Budzyński Stec
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k.
Al. Jana Pawła II 70/14
00 – 175 Warszawa

tel. (22) 487-83-46
fax.: (22) 250-23-32

Facebook
Top